• 066/21-66-21

  • 08:00 - 16:00

Sada je dostupna i aplikacija za mobilne uredjaje!

Get it on Google Play ???????? ?? Google Play

Politika Privatnosti

Heading Bottom

Koristeći se Izrada Fotografija aplikacijom i dajući svoje lične podatke, pristajete na postupanje sa podacima u skladu s ovim Pravilnikom o privatnosti.

1. Prikupljanje i obrada podataka

Kada Korisnik poseti i koristi našu aplikaciju u svrhe upoznavanja sa našom ponudom ili poručivanja naših proizvoda, kao i kada Korisnik komunicira sa nama (putem elektronske pošte), Izrada Fotografija prikuplja određene lične podatke Korisnika, podatke na koji način Izrada Fotografija može kontaktirati Korisnika, kao i određene tehničke podatke. Lične podatke Izrada Fotografija samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svrhe primanja porudžbine, njene realizacije i isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e-mail. U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, Izrada Fotografija neće biti u mogućnosti obraditi Vašu porudžbinu niti na drugi način ispuniti Vaše zahteve. Fotografije Korisnika se koriste isključivo za izradu robe. Nakon predaje porudžbine, fotografije Korisnika se čuvaju do 14 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.


2. Korišćenje ličnih podataka korisnika

Izrada Fotografija koristi lične podatke isključivo u gore navedene svrhe. Samo ako je Korisnik na to izričito pristao Izrada Fotografija će lične podatke Korisnika koristiti i za ankete vezane za svoj proizvodni asortiman i marketinške svrhe. Pretpostavlja se da je Korisnik dao izričitu saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u navedene svrhe u trenutku predaje porudžbine. Korisnik može opozvati svoju saglasnost u svakom trenutku putem internet stranice www.izradafotografija.rs Izrada Fotografija se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan, u kom slučaju Izrada Fotografija ima pravo da naplati svoje potraživanje. Bez izričitog dopuštenja Korisnika Izrada Fotografija neće dostavljati njegove podatke trećim licima. Izrada Fotografija lične podatke Korisnika dostavlja kurirskoj službi (operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. Izrada Fotografija će lične podatke Korisnika dostaviti nadležnim državnim organima samo ako to zahtevaju prinudni propisi i uz obrazložen zahtev/nalog. Naši zaposleni su upoznati sa obavezom zaštite ličnih podataka Korisnika, kao i sa obavezom pridržavanja i postupanja u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka


3. Zaštita podataka

Izrada Fotografija koristi brojne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci Korisnika zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Naše mere tehničke zaštite konstantno se unapređuju u skladu s tehnološkim razvojem.


4. Prava korisnika

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012, u daljem tekstu: ZZPL), Korisnik ima pravo da zahteva da mu Izrada Fotografija pruži obaveštenje o obradi njegovih ličnih podataka (čl. 19.), pravo da zahteva od Izrada Fotografija da mu stavi na uvid lične podatke koji se na njega odnose (čl. 20.) i pravo da od Izrada Fotografija zahteva kopiju ličnih podataka koji se na njega odnose (čl. 21.). Nadalje, Korisnik ima pravo da od Izrada fotografija zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje ličnih podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade (st. 1. čl. 22. ZZPL). Ograničenja od prava navedenih u stavu 1. ovog odeljka (,,Prava Korisnika”) su izričito navedena čl. 23. ZZPL-a, a koja se, između ostalog, odnose na radnje sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela, zatim ugrožavanje privatnosti ili važnog interesa lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet i dr. U slučaju da Korisnik smatra da je neko od njegovih prava ugroženo, može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Molimo Vas da nas bez odlaganja kontaktirate radi ispravke bilo kakve greške u prikupljenim podacima koji se odnose na Vas. Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju za Vaše primedbe, pitanja ili zapažanja, te nas slobodno kontaktirajte u vezi ovog Pravilnika o privatnosti putem internet stranice www.izradafotografija.rs .


Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata